Skip to main content
 
“Talent in Podotherapie”

1. BEN JIJ EEN ONDERNEMENDE PODOTHERAPEUT ?!

Deze tekst geeft nog een algemeen beeld. Specifieker toelichting volgt nog…

Het onderzoek van Podotalent gaat vooralsnog voorspoedig. Inmiddels zijn er diverse interviews gehouden. Ondertussen wordt steeds duidelijker hoe de ontwikkelingen vanuit de zorgomgeving (NZA, DM voetzorg, concurrentie onderling en tussen professies, marktwerking etc.) op de werkvloer plaatsvinden en ontvangen worden onder podotherapeuten.

Om hier verder op in te gaan zal eerst de ‘spanningsvelden’ van een ondernemende podotherapeut worden besproken. De ‘spanningsvelden’ komen uit vier domeinen: overheid, gemeenschap, markt en medische professies (zie figuur 1).

Podotalent

FIGUUR 1. MEERVOUDIGE OMGEVING PODOTHERAPEUT (N.A.V. MODEL VAN PUTTERS, 2009). © Podotalent

Een podotherapeut dient alert te zijn met de vervlechting van deze vier domeinen, aangezien elk domein eigen waarden, normen en sturingsmechanisme kennen. Deze domeinen vormen een dynamisch proces waarin ruimte is voor verandering en vernieuwing. Echter dient de podotherapeut rekening te houden met conflicterende eisen van de verschillende krachtvelden. Hoeveel onderhandelingsruimte heeft een podotherapeut om zijn opdracht te vervullen? Welke keuzes worden er per krachtenveld gemaakt? Hoe gaat de ondernemende podotherapeut hiermee om?

Vanuit het politiek en marktdomein komen de meeste spanningsvelden op de werkvloer onder podotherapeuten. De NZA diabetische voetzorg blijkt een grote impact te hebben op kleinschalige praktijken met specialisatie DM voetzorg en/of allround praktijken. Er vindt een toegenomen bureaucratie en zorgvraag bij de diabetische voetzorg plaats. Andere praktijken die zich gespecialiseerd hebben buiten de DM zorg (zoals sportpodotherapie) zien deze impact niet of vele malen minder. Grootschalige praktijken kunnen de diabetische module beter opvangen, vooral op administratief niveau onder het podo-personeel. Zij hebben meer capaciteit aan de aanbodzijde. Ook zie je dat (on)verzadiging een effect heeft op de werkvloer bij podotherapeuten. Bij een verzadigd gebied aan podotherapeuten zie je dat er voldoende capaciteit aanwezig is (hulpbron). Het aanbod aan podotherapeuten in een verzadigd gebied is groter dan de vraag. Maar blijkt de interne concurrentie (tussen podotherapeuten) hoger te liggen (taakeis).

Daarnaast zullen de trekkrachten vanuit andere domeinen meer spanningen opleveren zoals bij de patiëntengroep en andere zorgprofessionals, die een aandeel hebben in de continuïteit van de voetzorg.  Steeds meer podotherapeuten ondervinden een andere patiëntengroep vanuit de DM zorg. De patiënten zijn agressiever of kritischer, en eisen meer service. Bijvoorbeeld een snellere administratieve afwikkeling. Terwijl de podotherapeut in een tweestrijd zit tussen bureaucratie en passie voor het vak! De innovatie diabetische voetzorg levert veel bureaucratie op, maar zorgt wel voor meer samenwerking tussen professies (hulpbron). De pedicure blijkt nog een ‘bottleneck’ op te leveren in het innovatieproces, omdat ‘zij’ het gevoel hebben dat hun autonomie beperkt wordt.

Kortom, de betaaltitel NZA  diabetische voetzorg buiten de ketenzorg heeft veel invloed op de werkvloer onder podotherapeuten. Echter blijkt de impact uit diverse domeinen niet overal even groot te zijn. Het Podotherapeutisch handelen is meer gaan richten op het marktdomein (meer ondernemerschap: marktgericht denken en doen) en medische professies (meer samenwerking tussen professies). Dit is mijn blik over de stand van zaken op dit moment. Dit is voornamelijk gebaseerd op de NZa dm zorgmodule, er zijn ook andere ontwikkelingen te bespreken die invloed hebben op deze of andere domeinen! Dus houdt Podotalent goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de nieuwste bevindingen en ontwikkelingen op het vlak van ondernemerschap en talenmanagement. Meer info volgt..!!!

 2. PRAKTIJKBOX

Ik sluit af met een paar strategische tips. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. En is enkel bedoeld om te helpen, niet als kritiek.

 

 • Ken je strategische missie en visie voor je podotherapie praktijk(en). Hierin zitten willen, kunnen en context in verwerkt. Waar wil je als praktijk(en) naartoe, wat kan je als praktijk(en) en wat is haalbaar in de voetenzorgomgeving? Daarnaast zou je strategie gebaseerd moeten zijn op het type zorgvraag en/of product. Je ziet dat de financieringsmodellen dat ook vertegenwoordigen, zoals de DM voetzorg financiering.
  Ook als je een Podotherapeut in loondienst bent is het voornaam dat je deze vragen aan jezelf stelt! Dat heet Job Crafting in Talentmanagement en HRM: Aanpassen van je (toekomstige) baan aan je eigen competenties (wat je kunt?), behoeften (wat je echt belangrijk vindt?), en of daar een arbeidsmarkt voor is.
 • Ken je voetenzorgomgeving. Analyseer per domein de ontwikkelingen die gaande zijn. Analyseer de kansen en de bedreigingen vanuit je omgeving en de sterkten en zwakten vanuit je organisatie.
  Voorbeeld: je wilt graag verder specialiseren in sportpodotherapie en je hebt de mogelijkheden. Waarom zou je dan voornamelijk nog bezig houden met de DM voetzorg module? Omdat het ethisch niet verantwoordt is? Dat kan ik mij voorstellen, zorg dan voor een goed doorverwijsbeleid in de regio. Je moet je passie niet ondergeschikt maken aan de vraag van de omgeving.
 • Ken de inzetbaarheid (employability) als solopraktijk, of als je meerdere praktijken bezit, of voor je podo-medewerkers. Podotalent constateert dat steeds meer praktijken hun eigen (talent)ontwikkeling als podotherapeut of praktijk ondergeschikt maken aan de invloed van externe ontwikkelingen. Hoe ga jij hier mee om? Welke keuzes maak jij hierin per domein? Steeds vaker zou je moeten gaan inspelen op de beweeglijkheid die de Nederlandse gezondheidszorg vertegenwoordigd. Zowel een eenmanszaak, als grote podotherapie praktijk(en), zouden meer moeten zorgen voor voldoende hulpbronnen (ondersteuning geven in je werk) om meer werkplezier te creëren. Hierdoor verhoogt de employability in je organisatie, krijg je meer flexibiliteit in je praktijk en wordt je niet alleen afhankelijk van de externe zorgomgeving. Dat zorgt voor Podotalenten in je organisatie. Meer info over dit onderwerp volgt…
  Hulpbronnen in een podopraktijk kunnen zijn: extra steun van collega’s, loopbaanontwikkeling, variatie  & uitdagingen in het werk (i.p.v. eentonig steeds diabetes screenings uitvoeren), autonomie geven in het podotherapeutisch handelen en samenwerkingsverbanden aangaan.
 • Ken je samenwerking & outsourcing. Samenwerking blijkt een noodzaak te zijn om de snel veranderende zorgomgeving bij te benen en concurrentie te minimaliseren. De juiste partners vinden blijkt de taakeisen (energie vragen in je werk) op de werkvloer te verlichten en je hulpbronnen te verhogen. Naast samenwerking in het domein van de medische professies, kan outsourcing een noodzaak zijn. Vooral kleinschalige praktijken dienen te kijken of zij hun administratie kunnen verlagen door dit te laten doen door een externe partij, of een pedicure die het leuk vindt om meer kantooruren te hebben.
 • Ken je ondernemers lef, focus & optimisme. Focus je op kansen in tegenstelling tot alleen de bedreigingen in je podotherapie praktijk(en). Regelmatig kun je de externe omgeving (jouw bedreigingen) niet zomaar veranderen maar kun je wel degelijk invloed uitoefenen door op de kansen te focussen die je hebt in de zorgomgeving. De zorgomgeving is niet statisch (zie figuur 1). Dus je kunt wel degelijk invloed uitoefenen op externe ontwikkelingen.
  Dissonantie jezelf  als DM Podotherapeut of als DM praktijk zijnde niet van de vergoedingen en administratieve last (taakeisen). Ga kijken waar de mogelijkheden liggen als je op dit moment niets kan veranderen aan de externe factoren. Wat je wel kan veranderen is je mindset & ondernemers houding. Waar kun jij als Podotherapeut of praktijk(en) zijnde deze taakeisen verlagen?
 • Kortom, creëer een goed werkklimaat onder Podotherapeuten op de werkvloer om de bevlogenheid optimaal te houden, en om het zelfs verder te ontwikkelen. Ontwikkel, stimuleer en geef jezelf, en anderen de tijd om “Talent in Podotherapie” te zijn of te worden: Podotalent2Be!

Note: Deze tekst geeft nog een algemeen beeld en vooral de dm voetzorg is aanbod gekomen.

“Dromen, durven en gewoon doen! Buiten ieders comfortzone liggen kansen. Ik geloof dat het kan, Jij ook?”

Ben Janssen

Oprichter Podotalent

Inschrijven nieuwsbrief!

Wil je Insider tips ontvangen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de Podotherapie. Schrijf je in op de Podotalent nieuwsbrief!

[mc4wp_form]

Titel

Author Ben Janssen

2156416116

More posts by Ben Janssen