Skip to main content

AVG (Privacy policy)

Contactgegevens:
www.podotalent.nl

Oude litherweg 2
041 – 2238 008

Persoonsgegevens die wij verwerken
Podotalent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Lidnummer NVvP en KP

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ben@podotalent.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Podotalent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
Podotalent neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Podotalent) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Podotalent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van maximaal 4 jaar (audit om de 4 jaar) voor de persoonsgegevens, zie bovenstaande voor categorieën.

Delen van persoonsgegevens met derden
Podotalent verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Podotalent gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ben@podotalent.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Podotalent zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Podotalent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Podotalent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ben@podotalent.nl. Podotalent heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– De database waarin de inschrijvingen worden gewaarborgd zitten vergrendeld achter CMS van WordPress, tevens is deze server extra beveiligd bij de internetprovider One.com.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Podotalent – cursus en trainingen

Algemene voorwaarden

Versie 31 maart, 2018

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Podotalent: een onderwijsinstituut t.a.v. het trainen, begeleiden en lesgeven van podotherapeuten -als podotherapie praktijken- in professionele ontwikkeling tot personeels(organisatie)ontwikkeling.
b. particulier: natuurlijk persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
c. cursist: natuurlijk persoon die een opleiding volgt of een therapeut die ingeschreven staat op een training / cursus van Podotalent
d. Training cq. Cursus c.q scholing: iedere scholing, opleiding, cursus en training die onder welke naam dan ook door Podotalent wordt gegeven door Nederland.
e. kosten: de vergoeding die c.q. het lesgeld dat de leerling aan Podotalent verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding.
f. cursusgeld: de tarieven die genoemd staat op www.podotalent.nl/trainingen, waar betreffende cursist zich voor heeft ingeschreven.
g. docenten: lesgevers, trainers van betreffende cursus van Podotalent.

Artikel 1: Inschrijven

 1. Indien u wilt deelnemen aan een training bij Podotalent, ga dan naar www.podotalent.nl/trainingen en schrijf u in via het online inschrijfformulier. Maak uw keuze voor een training en volg verder de instructies voor inschrijving. Voor alle trainingen dient u zich steeds opnieuw in te schrijven. Wanneer het voor u niet mogelijk is om een inschrijving via het internet te doen, neem dan contact op met de administratie van Podotalent voor een inschrijfformulier. De contactgegevens staan in artikel 12.
  b. Deelname kan alleen plaatsvinden als betreffende persoon voldoet aan de criteria vermeld in de doelgroep (vooropleidingseisen) bij betreffende training.
  c. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze algemene voorwaarden en met de gegevens (o.a. tarief, startdatum en plaatsing) zoals vermeld in het cursusoverzicht.
  e. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt de cursist zo spoedig mogelijk bericht van plaatsing. Daarbij wordt de plaatsingsprocedure zoals vermeld in artikel 2 van deze inschrijfvoorwaarden gehanteerd. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de cursist op de hoogte gesteld.
  f. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  g. Bij inschrijving gaat u ermee akkoord dat beeldmateriaal, verkregen tijdens de trainingen, gebruikt kan worden voor promotieactiviteiten van Podotalent.

Artikel 2: Plaatsing

 1. Omdat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, adviseren wij u zo snel mogelijk in te schrijven. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van inschrijving.
  b. Bij plaatsing wordt de volgende volgorde gehanteerd, als eerste worden geplaatst:
  1. Bestaande cursisten
  2. Nieuwe cursisten, op volgorde van inschrijving.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

 1. Namens Podotalent zal voor de betaling van het verschuldigde cursusgeld één factuur worden verzonden via de email, de prijzen staan vermeld op het trainingsaanbod via www.podotalent.nl/trainingen.
  b. Cursist betaalt minimaal eenentwintig (21) dagen voor aanvang van startdatum van de training, genoemd in artikel 1.
  c. Betaling dient zonder korting of inhouding binnen de daartoe gestelde termijn (zoals vermeld op de factuur) te geschieden.
  d. Het niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoen van het cursusgeld leidt, nadat Podotalent de cursist eerst schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven (7) dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Ook na beëindiging van de training blijft het cursusgeld verschuldigd. Kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, alsmede verschuldigde wettelijke rente, komen volledig voor rekening van de desbetreffende cursist of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 4: Annulering en restitutie

 1. Podotalent behoudt zich het recht voor om een training te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. Uiteraard ontvangt u uw volledige cursusgeld retour. In overleg met de cursist kan Podotalent eventueel een andere passende training aanbieden.
  b. Annulering tot aanvang; annulering dient via email of schriftelijk te geschieden bij de administratie van Podotalent. In dat geval is de cursist wel administratiekosten verschuldigd en wordt het cursusgeld onder inhouding van de administratiekosten door Podotalent geretourneerd.
  c. Tussentijdse annulering; restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld is eventueel mogelijk in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte van docent of cursist. In het laatste geval dient de cursist een doktersverklaring te overleggen. Bij restitutie kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
  d. Degene die meent voor (een gedeelte van) restitutie van het door hem/haar betaalde cursusgeld in aanmerking te komen, kan hiertoe een schriftelijk of via email, gemotiveerd en gedocumenteerd verzoek indienen bij administratie van Podotalent. Een dergelijk verzoek dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na het ontstaan van de situatie, waardoor korting wordt verzocht, te worden ingediend.
  e. Opzeggen binnen de bedenktijd van 14 dagen is kosteloos en opzeggen kan tot aanvang training, zie artikel 4b.

Artikel 5: Overeenkomsten

Er zijn drie (3) soorten overeenkomsten; particuliere, regionale en zakelijke overeenkomsten.
a. Particuliere overeenkomsten: natuurlijke personen die zich individueel contacteren voor een cursus/training van Podotalent. Ook wel, solo overeenkomsten genoemd, waarbij er een particuliere werkwijze is, een-op-een met de klant. Gelden de algemene voorwaarden.
b. Regionale overeenkomsten: Regionaal georganiseerde bijeenkomsten door Podotalent. natuurlijke personen die zich individueel inschrijven voor een regionaal cursus/training via www.podotalent.nl/trainingen. Gelden de algemene voorwaarden.
c. Zakelijke overeenkomsten: Incompany trajecten van een grote, middel of kleinschalige praktijk, die wenst om haar / hem personeelsleden maatwerk trainingen te geven. Voor grotere aantal (5<) gelden speciale aanbiedingen en offertes. Er wordt specifiek gekeken en afgestemd op de wensen vanuit de Opdrachtgever. Hiervoor gelden, naast de algemene voorwaarden, het zakelijke overeenkomst die is gesloten met de Opdrachtgever.
d. Betreffende IPO stappenplan training uit de drie (3) soorten overeenkomsten:
i. zonder all-in module: geen begeleiding van de IPO fasen buiten de geplande bijeenkomst. Bij extra begeleiding gelden reguliere tarieven (per uur) van de trainer.
ii. all-in module: begeleiding buiten de bijeenkomst, tussentijds de IPO fasen binnen termijn van zes (6) maanden, vanaf de datum dat de IPO bijeenkomst heeft plaatsgevonden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Podotalent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die, uit welke oorzaak dan ook, voor de cursist of derden ontstaat in verband met de cursus. De cursist dient hiertoe zelfstandig een verzekering af te sluiten. Podotalent is niet aansprakelijk voor schade of ontvreemding van persoonlijke eigendommen van de cursist, die zijn geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid van de cursist.
  b. Podotalent is niet verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens in online portfolio van de Kwaliteitsregister Paramedici (KP) die gebruikt wordt door de deelnemers tijdens de trainingen, als op procesmatig (goed of afkeuring van de ingevulde gegevens en informatie) en technisch (ict, login problemen ed.) vlak.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid, privacy en geheimhouding

 1. Zowel Podotalent als docenten verstrekken geen inhoudelijke informatie aan derden. Dat geldt voor vertrouwelijke informatie van de cursist, als informatie en materialen die door de Podotalent (i.v.m. copyright berust op Podotalent) uitgereikt worden voor en tijdens de interactieve sessies. Alleen op verzoek kunnen inhoudelijke informatie verstrekt worden aan derde. Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden.
  b. De geheimhouding vervalt alleen als gevolg van een rechterlijke uitspraak of op grond van een wettelijke bepaling.
 2. Meer over privacy policy staat vermeld in www.podotalent.nl/avg

Artikel 8: Copyright / Intellectuele eigendom

De auteur, Drs. H.J.M. Janssen, Podotalent (ben@podotalent.nl), blijft eigenaar van de geleverde handleidingen, handouts en beeldmateriaal, en behoudt zich alle rechten voor. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag de gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur uit dit bestand niets verveelvoudigen of openbaar maken in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, ook niet elektronisch (waaronder begrepen via cloud, e-mailbijlagen, webpagina’s en iPads), mechanisch door fotokopieën, scanning, cd, geheugenstick en andere vastleggingen, en op enige andere manier. Beknopt citeren alsmede parafraseren voor wetenschappelijke doeleinden is vanzelfsprekend toegestaan, mits met uitdrukkelijke bronvermelding.

Artikel 9: Eigendomsrecht

 1. Afgeven aan derden voor gebruik als lesmateriaal: Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Podotalent gedurende de looptijd, alsmede na beëindiging van deze voorwaarden aan derden informatie te verschaffen over de werkzaamheden voor Podotalent.
  b. Gebruik als lesmateriaal t.a.v. Podotalent: bij het einde van de opdracht, of zoveel eerder als dat wordt verzocht, dient cursist alle cursusmiddelen, (zoals cursusmateriaal, klantenbestanden, alsmede (digitale) kopieën daarvan), die betrekking hebben op cursus aangelegenheden van Podotalent onverwijld in te leveren en NIET te verstrekken aan derde zonder toestemming.
  c. Uitgereikt documentatie- of lesmateriaal t.a.v. cursist: Het eigendoms- en auteursrecht (zie ook artikel 8) van het lesmateriaal alsmede het werkboek berust bij Podotalent.
  d. Voorwaarden voor Kopiëren: De cursist is te allen tijde niet toegestaan om het uitgereikte materiaal te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Podotalent.

Artikel 10: Klachtenregeling

Verwijzing naar klachtenregeling; zie klachtenregeling

Artikel 11: Algemeen

Voor die gevallen waarin door deze voorwaarden niet wordt voorzien, beslist de leidinggevende van Podotalent. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door cursisten volgen van een training bij Podotalent.

Artikel 12: Afmelden en contactgegevens

Als een cursist de training niet kan volgen verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven. De contactgegevens van Podotalent zijn:
Instituut Podotalent
Oude litherweg 2
041 – 2238 008
info@podotalent.nl
www.podotalent.nl